BHISAJYAM BLENDED OIL

Name Code CAS No. MSDS SPECS
BHISAJYAM HAIR OIL BHBO05
BHISAJYAM PRANITI OIL BHBO02
BHISAJYAM RTU OIL BHBO01
BHISAJYAM SHOOL MUKT OIL BHBO03
BHISAJYAM VIRO OIL BHBO06
BHISAJYAM WRINK OIL BHBO04